10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv

En sirkulær økonomi har som formål å beholde høyest mulig grad av nytte og verdi av produkter, materialer og komponenter.
En sirkulær økonomi er gjenoppbyggende og fornyende av natur.

Fordi naturens tåleevne er på bristepunktet trenger vi en økonomi som utnytter ressursene bedre, mer effektivt og lengre, og hvor alle ressurser går i et kretsløp.

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Skift håper plattformen kan bidra til at man lager konkrete handlingsplaner, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Sirkular 10 prinsipper v2
01

Ta aktiv ledelse for en sirkulær økonomi

  • Vi vil styrke kompetanse, eierskap og kultur på sirkulærøkonomi i vår virksomhet. Vi vil inkludere sirkulære prinsipper i virksomhetens bærekraft- og klimastrategier, sette mål som støtter dette og rapportere på vårt arbeid og våre resultater.

02

Vri eksisterende forretningsmodeller til sirkulære varianter

  • Vi vil revurdere våre forretningsmodeller og hvordan virksomheten i dag skaper verdi, for å se hvordan de kan gjøres mer ressurseffektive og sirkulære. Vi sikrer at våre kunder enkelt kan ta sirkulære valg og vil ikke være tilbakeholdne med å la nye, sirkulære løsninger ta markedsandeler eller vinne markeder fra gamle og mer sløsende varianter.

03

Utvikle produkt- og tjenesteportefølje til sirkulære modeller

  • Vi erkjenner at inntil 80 prosent av miljøavtrykket til våre produkter og tjenester kan være låst inn allerede etter designfasen av disse. Derfor vil vi i alt fremtidig designarbeid etterstrebe at vugge-til- vugge-prinsipper legges til grunn, slik at miljøavtrykket reduseres og materialer kan komme tilbake i økonomien for ny verdiskapning etter hver gangs bruk.

04

Legge om til regenerative prosesser, produksjon og drift

  • Vi vil etterstrebe å utvikle produkter og forsyningskjeder som gjenoppretter, fornyer eller revitaliserer de energikilder og materialer vi bruker. For å få til dette, vil vi arbeide systematisk for å redusere energi- og materialforbruk og avfall, samt skifte til bærekraftig, fornybar energi og giftfrie sirkulære materialer og produksjonsprosesser i egen produksjon og logistikk.

05

Dele ressurser

  • Vi vil se etter muligheter for sambruksløsninger og å dekke våre behov gjennom tjenester og deling fremfor å eie selv. Vi vil også gjøre egnede eiendeler tilgjengelig for utleie og annen deling, og tilrettelegge for gjenbruk eller bruktsalg av disse.

06

Behandle egne eiendeler for maksimal livslengde, ressursutnyttelse og gjenbruk

  • Vi vil vedlikeholde, reparere og kreativt renovere og gjenbruke våre eiendeler (biler, interiør, bygg, maskiner o.l) for å maksimere deres levetid og utnyttelsen av ressursene i disse eiendelene.

07

Gjøre mer sirkulære innkjøp

  • Vi vil være tydelig på hvilke behov vi har, og så langt det lar seg gjøre la det være opp til tilbyderne å foreslå beste løsning – produkt eller tjeneste. I innkjøpsprosessen vil vi etterspørre livssyklusinformasjon, avfallsmengder og forurensning samt fremtidige mål for dette. Vi vil prioritere å kjøpe varer og tjenester basert på produktvarighet, kvalitet, andelen gjenbruksmaterialer, samt muligheter for nye anvendelser etter bruk.

08

Arbeide for rammebetingelser som gir økt sirkularitet

  • Vi vil støtte dialog og initiativer med myndighetene og andre interessenter slik at vi stadig finner bedre insentiver, rammebetingelser og ordninger som styrker den sirkulære økonomien.

09

Samarbeide opp- og nedover og på tvers av verdikjeder for å maksimere sirkularitet

  • Vi vil delta i og støtte samarbeidsfora med relevante aktører og interessenter for å optimalisere ressursforbruk for hele livsløpet til våre produkter/tjenester. Vi vil dele nøkkelinformasjon og skape transparens både i egen verdikjede og på tvers av bransjer og sektorer.

10

Prioritere teknologiutvikling og en datadrevet sirkulærøkonomi

  • Vi erkjenner at åpenhet, transparens, digitalisering og kvalitetsdata er avgjørende for å lykkes i overgangen til en sirkulærøkonomi - både for å styrke tillitten mellom næringsliv og samfunnet, men også mellom ulike aktører i næringslivet. Vi vil derfor se etter muligheter hvor teknologiske løsninger kan dematerialisere produkter/tjenester, gi en bedre ressursoptimalisering, sikre bedre håndtering av råvarer, gi bedre kontroll og oversikt over produkter gjennom verdikjeden og dermed kvalitetssikre informasjonen til alle våre interessenter.